Služby

Kontrola provozovaných systémů vytápění

Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni dle zákona 406/2000Sb. (Zákon o hospodaření energií) u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému dle aktuální vyhlášky 38/2022 Sb.

Kontrola se týká celého systému vytápění od zdroje tepla, přes regulaci, rozvody, automatizační a řídící systém až po jednotlivé prvky sdílení tepla do vytápěných prostor. Kontrolovány jsou přístupné části systému.

Zdrojem tepla je ta část systému vytápění, která vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí

 1. spalování paliv
 2. přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii
 3. využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy
 4. změny vlnové délky elektromagnetického záření
 5. přímého využití energie prostředí

Vyhláška přímo uvádí tyto konkrétní zdroje: Zdroj tepla se spalováním paliv (kotel), zdroj tepla se spalováním paliv (kogenerace), tepelné čerpadlo, zdroj tepla s přímou přeměnou elektrické energie na tepelnou (elektrokotel), tepelná solární soustava, zdroj tepla mimo budovu (CZT), zdroj tepla pomocí přímého využití energie prostředí, zpětné získávání tepla z technologických procesů.

 

Energetický specialista se zadavatelem kontroly stanoví plán kontroly systému vytápění a větrání, který je formulován na základě vizuální kontroly na místě a analýzy dostupných dokladů. Samotná kontrola probíhá za typických podmínek provozu, tedy v zimním (topném) období.

Smyslem kontroly je prověřit správné dimenzování kotle (zdroje tepla) a ověřit provozní parametry celého systému za typických podmínek, zejména ověření účinnosti zdroje, kontrola provozuschopnosti rozvodů, systému sdílení tepla a regulace.

Povinnost zajistit kontrolu systému vytápění a kombinovaného vytápění a větrání se netýká systémů, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídící systém budovy, který splňuje podmínky vyhlášky 38/2022 Sb. 

Ověření účinnosti spalovacího zdroje

Provozujete starší spalovací zdroj a uvažujete o jeho výměně? Máte vysoké platby za plyn nebo tuhé palivo? Každé procento účinnosti hraje významnou roli v nákladech na teplo. Změřením kotlových ztrát zjistím efektivitu zdroje a výpočtem z faktur za dodané palivo určím palivovou úsporu a přibližnou návratnost investice do modernějšího zdroje.

Měření účinnosti spalovacího zdroje je založeno na kvantifikaci kotlových ztrát. Pomocí analyzátoru spalin určím tzv. komínovou ztrátu, která je nejvýznamnější. Pomocí empirických vzorců dle ČSN dopočtu ztrátu sáláním zdroje. Tyto dvě hodnoty odečtu od maximální, teoretické, účinnosti.

V rámci analýzy spalin lze orientačně ověřit emise COx a NOx. Naměřené hodnoty Vám dají obrázek o správné funkci zdroje (nastavení spalování) a jeho ekologičnosti. Připravíte se tak například na autorizované měření emisí, které Vás čeká, nebo objednáte seřízení spalovacího procesu.

Zkontrolujte si, zda máte na kouřovodu, těsně za zdrojem tepla, umístěnou jímku pro měření spalin. To je to jediné, co je z Vaší strany třeba.

1652956741416

Průkaz energetické náročnosti budovy

Chystáte se stavět, rekonstruovat, prodávat nebo pronajímat byt či dům? V tom případě budete potřebovat průkaz energetické náročnosti budovy, který Vám s radostí vypracuji. A protože nejsem žádná továrna na „štítky“, pomohu Vám podle výsledku s optimalizací stavebních konstrukcí a všech technických systémů, aby Váš dům splňoval nezbytné náležitosti vyhlášky 264/2020 Sb.

Každý stavebník musí při podání žádosti o stavební povolení předložit Průkaz energetické náročnosti budovy, kterým prokáže, že v případě nové budovy je spotřeba energie ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

U větších změn již dokončených budov je třeba prokázat zlepšení alespoň u měněných konstrukcí nebo technických systémů.

Průkaz energetické náročnosti budovy je taktéž nutné předložit při prodeji nebo pronájmu domu či bytu.

V zákoně č. 406/2000 Sb. jsou vyjmenované následující případy, pro které neplatí plnění požadavků na energetickou náročnost. Jde jmenovitě o:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • budovy, které jsou kulturní památkou
 • budovy, které jsou navrhovány a obvykle užívány jako místa bohoslužeb
 • stavby pro rodinnou rekreaci
 • průmyslové a zemědělské provozovny se spotřebou energií do 195 MWh ročně
 • větší změny dokončených budov, kde stavebník auditem prokáže, že to není vhodné
 • budovy zpravodajských služeb, budovy důležité pro stát či budovy sloužící k bezpečnosti státu apod.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Ke zpracování průkazu budu potřebovat projektovou dokumentaci, podle které je budova stavěna. případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.

Průkaz dostanete v digitální podobě i papírové formě. Budete-li si přát, výsledky spolu projdeme. Dozvíte se, co jednotlivé hodnoty znamenají a jak si je vysvětlit vzhledem ke spotřebám energií.

Přemýšlíte nad fotovoltaickými panely nebo tepelným čerpadlem? Nejste si jisti zvolenými stavebními prvky a použitými technickými systémy? Vypracuji Vám variantní řešení, abyste splnili požadavky prováděcí vyhlášky 264/2020 Sb. a maximalizovali využití obnovitelných zdrojů energie jak u nových, tak stávajících objektů. 

Energetické poradenství (m-EKIS)

Situace na trhu s energiemi není jednoduchá, a přirozeně ne každý se v ní orientuje. Přemýšlíte, jaká úsporná opatření při zvyšujících se cenách realizovat nebo chcete optimálně poskládat zdroje (mix) energií pro váš rodinný nebo bytový dům či se potřebujete jen na něco zeptat? V tomto případě je zde bezplatná energetická služba Ministerstva průmyslu a obchodu – Mobilní energetické konzultační a informační středisko (m-EKIS).

V rámci dotačního programu můžete využít:

Konzultace (osobní/online)

Za konzultaci nic nedáte. Kontaktujte mne, domluvíme si schůzku. Představte mi, co bude jejím obsahem, abych se na Vás kvalitně připravil.

Návrh energetického opatření

Pokud už více zvažujete změny u Vás doma, pomohu Vám navrhnout, jaké varianty jsou pro Vás nejvhodnější. Připravte si dostupné podklady jako faktury za energie, průkaz energetické náročnosti, projektovou dokumentaci, atd. Navrhnutá opatření můžete, ale nemusíte zrealizovat.

Položení dotazu

Pokud máte jen dotaz, který dokážete jednoduše zformulovat, vložte mi ho zde.

Nabídka přednášek

V rámci osvěty lze uspořádat přednášku pro větší množství lidí, při které bude dotační program představen. Následně bude možné domluvit si výše zmíněné individuální konzultace.

 

Konzultovat lze v podstatě cokoliv, co se týká energií. Níže uvádím typická témata. Věřím, že Vám seznam pomůže při rozhodování mne kontaktovat.

 • ceny energií, účtování tepla
 • elektromobilita
 • obnovitelné zdroje energií (fotovoltaika, tepelná čerpadla,…)
 • využití odpadního tepla
 • vytápění
 • příprava teplé vody
 • zateplení objektů
 • měření a regulace
 • kogenerační jednotky

Dotace určená pro nízkopříjmové domácnosti (členové pobírající příspěvek na bydlení/starobní důchod/invalidní důchod 3. stupně nebo přídavky na dítě).

Čerpejte z níže uvedených kombinací opatření až 150 tisíc na:

 • zateplení fasády (6 tis. Kč za běžný metr)
 • zateplení střechy (až 120 tis. Kč)
 • zateplení stropu (až 50 tis. Kč)
 • zateplení podlahy (až 60 tis. Kč)
 • výměnu oken (12 tis. Kč/okno) NOVĚ i u bytových domů
 • výměnu vchodových dveří (18 tis. Kč/dveře)
Nad rámec výše uvedených opatření lze ještě získat 90 tisíc Kč na solární ohřev vody.

V případě zájmu během první návštěvy zpracuji odborný posudek před realizací, pořídím fotodokumentaci a podám i samotnou žádost o dotaci. Po realizaci opatření vyhotovím závěrečnou zprávu, která je nezbytná k úspěšnému uzavření dotace.
Tato služba je bezplatná.
m-ekis-logo_v200px